PLATNOSŤ:
Tento etický kódex predstavuje súhrn spoločných pravidiel, zásad a základných hodnôt našej organizácie a platí pre všetkých jeho pracovníkov, zamestnancov, manažment ako aj ostatné osoby konajúce v mene spoločnosti.

PRÁVO:
Energie Montage s.r.o dodržuje a riadi sa platnými zákonmi Slovenskej Republiky, EU, a ostatnými záväznými predpismi. Deklaruje sociálnu zodpovednosť vo vzťahu k orgánom štátnej správy, v plnení si svojich povinností a dbá o transparentnosť svojich aktivít. Povinnosťou každého pracovníka je oboznámenie sa a následné dodržiavanie legislatívnych predpisov súvisiacich s výkonom ich práce a činností organizácie. Neodmietame poskytnúť informácie ani nezatajujeme, neskresľujeme žiadne informácie, ktoré regulačné a kontrolné orgány právoplatne požadujú a riadne s nimi spolupracujeme.

VZŤAHY V PODNIKANÍ:
Zodpovednosťou manažmentu a princípom podnikania je realizovať a vykonávať aktivity so ziskom, zachovávať ekonomicky stabilnú a rizikovo vyváženú úroveň organizácie. Dosahovanie zisku nie je ospravedlnením za porušovanie zákonov a morálnych štandardov. Spoločnosť dodržiava právne predpisy upravujúce pravidlá hospodárskej súťaže. Vzťahy v podnikaní sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Energie Montage sa zaväzuje plniť stanovené termíny a dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak sa v prípade mimoriadnych okolností plnenie požiadaviek obmedzuje, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania riešenia a minimalizácie negatívnych vplyvov.

Všetci zamestnanci sú povinní chrániť informácie získané v obchodnom styku, informácie patriace spoločnosti alebo informácie, súvisiace s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné a môžu sa používať len v rámci pracovného procesu poverenými osobami.

PRÁCA V ZAHRANIČÍ:
Energie Montage s.r.o dodržiava zásady ľudských práv a dbá o zachovanie rovnakej úrovne pri dosahovaní vysokých pracovných a morálnych štandardov aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou, sociálnym a kultúrnym zvyklostiam. Pri práci v zahraničí organizácia dodržiava pravidlá a legislatívne požiadavky danej krajiny a pracovníci po oboznámení rešpektujú a dodržiavajú stanovené pravidlá a zvyky.

KORUPCIA A ÚPLATKÁRSTVO:
Energie Montage s.r.o uplatňuje čestný prístup a netoleruje žiadnu formu korupcie a úplatkárstva. Nikto nesmie využívať svoje postavenie, pozíciu v spoločnosti na súkromné účely a vyhýba sa vzťahom, ktoré prinášajú riziko korupcie a spochybňujú objektívnosť a nezávislosť pri výkone činnosti. Pracovníci, ani osoby konajúce v mene spoločnosti, nesmú prijať, alebo žiadať od obchodných partnerov, potencionálnych dodávateľských, alebo odberateľských predstaviteľov, žiadne peňažné dary, provízie, alebo iné výhody kompenzácie na úkor spoločnosti a jej podnikateľských aktivít. Drobné zdvorilostné dary alebo pohostenie sa môže prijať, pokiaľ nijako nezaväzujú prijímajúceho v obchodných vzťahoch, zmluvách alebo rokovaniach s tretími stranami.

OCHRANA DOBRÉHO MENA A MAJETKU SPOLOČNOSTI:
Každý pracovník Energie Montage s.r.o je reprezentantom tejto spoločnosti a samého seba. Osobný prístup a morálna zodpovednosť ovplyvňuje celkový dojem a dobré meno spoločnosti z pohľadu obchodných vzťahov a profesionálneho rastu spoločnosti. Pracovníci sú povinní správať sa uvedomele a zodpovedne tak, aby šírili dobré meno našej organizácie a v maximálnej miere chránili jej záujmy. Akékoľvek nepodložené verejné znevažovanie dobrého mena spoločnosti, alebo jej predstaviteľov, je v rozpore s pracovnými zásadami a dobrými mravmi. Každý má povinnosť ochraňovať duševné vlastníctvo a majetok firmy. Použitie majetku spoločnosti, vrátane pracovného vybavenia, zásob, budov, alebo iného majetku pre osobný prospech je zakázané, pokiaľ toto nie je bez výslovného súhlasu vedenia dovolené.

PRÁVA A POVINNOSTI:
Spoločnosť Energie Montage s.r.o sa zaväzuje ochraňovať práva a morálne zásady svojich zamestnancov. Zaručuje im právo na dôstojné a bezpečné pracovné prostredie, rešpektujúc práva jednotlivca so zárukou pracovného prostredia bez fyzického alebo psychického násilia, diskriminácie zohľadňujúc profesionálnu realizáciu, ochranu súkromia a osobného života.

Všetci pracovníci organizácie sú povinní si riadne a včas plniť svoje pracovné úlohy a povinnosti efektívnym a zodpovedným prístupom bez zbytočných prestojov a v maximálnej miere využívať pracovný čas k plneniu týchto povinností. Pracovníci majú povinnosť riadne a včas oznamovať nadriadeným svoju neprítomnosť, alebo iné prekážky pri výkone povinností.
Komplexné posúdenie každého pracovníka je pravidelne realizované za účelom odbornej zdatnosti organizácie a osobného odmeňovania.

VZŤAHY NA PRACOVISKU:
Vedenie si uvedomuje, že jej zamestnanci a pracovníci predstavujú pre spoločnosť najvyššiu hodnotu. Snažíme sa podporiť pracovníkov v ich osobnom raste a sme empatickí pri riešení osobných situácií pracovníkov. Podporujeme a odmeňujeme individuálne snaženie a kvalitný výkon práce.
Vzťahy v celej organizácii a na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Netolerujú sa žiadne formy osobnej diskriminácie. Vzťahy k pracovníkom a medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a súkromia, vyjadrovania názorov a k otvorenej diskusii. Spoločnosť netoleruje mobbing, bossing alebo šikanu, ohováranie a podnecovanie protispoločenských aktivít, ktoré sú schopné vyvolať negatívne účinky správania, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi, sú proti pravidlám zaužívaných v organizácii a nie sú považované za spoločensky prijateľné správanie.

VZŤAHY K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU:
Činnosťami a aktivitami našej organizácie vplývame aj na životné prostredie a preto sa snažíme minimalizovať vplyvy a dopady na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení a používať technológie ohľaduplné voči životnému prostrediu. Prostredníctvom environmentálnych auditov a rizikového manažmentu systematicky identifikujeme a hodnotíme tieto vplyvy, opatreniami eliminujeme ich dopady a pracujeme na zlepšovaní nášho environmentálneho správania.

BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE:
V Energie Montage s.r.o je ako prvoradé zaistiť bezpečné pracovné prostredie a povinnosti vyplývajúce zo zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Spoločnosť preto kladie dôraz na dodržiavanie a podporu pravidiel BOZP, uplatňuje predpisy ochrany pred požiarmi (OPP), vytvára a poskytuje bezpečné pracovné prostredie, rozvíja povedomie o možných rizikách, vynakladá snahu na ich elimináciu a podporuje zodpovedné správanie zamestnancov a aplikuje preventívne riadenie. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zlepšovanie pracovných podmienok je súčasťou plnenia pracovných úloh všetkých pracovníkov spoločnosti. Za plnenie úloh zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rámci dodržiavania bezpečných predpisov, ale aj aplikácie nevyhnutných sankcií a postihov v záujme dodržiavania bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

KONFLIKTY A OZNAMY:
Všetci pracovníci Energie Montage s.r.o by sa mali správať tak, aby sa predchádzalo sporom. Ak sa však vyskytne konflikt, alebo spor na pracovisku je potrebné aby sa k jeho riešeniu pristupovalo kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán. V prípade závažného sporu, prípadne porušenia zákona sa tieto buď postúpia zodpovedným orgánom a/alebo zúčastnené strany prejavia zodpovednosť, tak aby sa zabezpečila plynulá a nerušená činnosť spoločnosti.

Každý pracovník je povinný ohlásiť akékoľvek zistenia a má právo komunikovať, dať na vedomie svoje podnety a návrhy svojim nadriadeným, alebo vedeniu.